پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
کد کاربر
رمز
 

جهت استفاده بهینه از انرژی به موارد زیر توجه و بعنوان

اصول و الگوی مصرف بهینه انرژی بکار برده شود.

 

1  - دستگاههایی مانند مانیتور، پرینتر، فکس، اسپیکر و ...

در زمان عدم استفاده و بیشتر از 15 دقیقه خاموش گردد.

 

2- در زمان های عدم حضور یا بیشتر از یکساعت در اتاق ،

دستگاه رایانه خاموش شود.

 

3- هنگام خروج از محل کار ،رایانه و دستگاههای جانبی آنها

خاموش و برق آنها قطع گردد.

 

 

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>